โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิค 19


รหัสเข้าใช้งานใช้ตัวเดียวกันกับระบบ e-School

e-school
ระบบลงทะเบียนโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 Version 1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)