ระบบคำร้องขอรับเงินคืนค่าอาหารค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564


รหัสเข้าใช้งานใช้ตัวเดียวกันกับระบบ e-School

ยื่นได้เฉพาะนักเรียนที่ชำระค่าค่าอาหารค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564 เท่านั้น

e-school
ระบบทะเบียนขอคืนเงิน Version 1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)