วิจัยเว็บไซต์ช่วยสอนการเขียนอักษรจีนรายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลินงานวิจัยของ
นางสาวพิราวรรณ สุพร ออกแบบบทเรียน
นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ พัฒนาระบบโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)