เปิดระบบรับสมัคร :

 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่สมัครในระบบ ยอดวันที่(07-12-2566 21:10:15)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 582 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 430 คน
รวม 1012 คน 

เข้าสู่ระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก


ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก


ศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร

สมัครเข้า ม. 1 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6) 
สมัครเข้า ม. 4 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3)
สมัครเข้า ม. 4 (ศิษย์เก่า) สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (กรณีศิษย์เก่า)
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจากบันทึก ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้
กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย
      *** การกรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
      *** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ) เพื่อเข้าสู่ระบบ
ผู้สมัครที่ลืมรหัสผ่านหรือมีปัญหา โปรดติดต่อผ่าน Inbox เพจโรงเรียนโดยตรง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชนผู้สมัคร,ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา (บัตรประชาชน บิดา - มารดา,ทะเบียนบ้านบิดา - มารดา)
3. ข้อมูลผู้ปกครอง
4. ใป ปพ. 1 เกรด 5 ภาคเรียน (กรณีสมัครสอบเข้า ม.4)


หมายเหุต หากโรงเรียนตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ได้จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป