-- ปิดรับสมัคร --


บัญชีผู้สมัคร (Login)

ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก


แจ้งปัญหาทาง facebook

หมายเหตุ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร
1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา (บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน)
3. ข้อมูลผู้ปกครอง


นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แนบหลักฐาน สำเนาใบ ปพ.1 ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ย ที่มีการลงลายมือชื่อนายทะเบียนและประทับตราโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 (ยึดตามการประทับตราของไปรษณีย์)
(ช่องทางส่งหลักฐาน 1.ทางไปรษณีย์ 2.ทางระบบออนไลน์ 3.ทางโทรสาร 043-754636 4.ทาง E-mai : athiwat@satit.msu.ac.th)


ขั้นตอนการสมัคร (เอกสาร)