ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. พ.ศ. 2562 - 03 มิ.ย. 2562 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 04 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 (มีค่าปรับ 300)โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th
หมายเหตุ :
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

เทอม   ปีการศึกษา
คำค้น  
    **รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล

DMSU © 2012 [ระบบบัญชีและการเงิน Ver 2.0]