ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/แสกน QR Code

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 08 พ.ย. พ.ศ. 2564 - 30 พ.ย. 2564 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 01 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 (มีค่าปรับ 300)โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th
หมายเหตุ :
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

เทอม   ปีการศึกษา
รหัสนักเรียน  
    **รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล
เลือกการชำระ  

DMSU © 2012 [ระบบบัญชีและการเงิน Ver 2.0]