ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/แสกน QR Code

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2566 - 31 พ.ค. 2566 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย. 2566 - (มีค่าปรับ 300)โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th
หมายเหตุ :
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

เทอม   ปีการศึกษา
รหัสนักเรียน  
    **รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล
เลือกการชำระ  

DMSU © 2012 [ระบบบัญชีและการเงิน Ver 2.0]