Responsive image


คำชี้แจง การยื่นเอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( เงิน 2,000 บาท) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินเยียวยาโดยให้ผู้ปกครองดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม -19 พฤศจิกายน 2564
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. คำร้องโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (กรอกในระบบ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
6. เอกสาร อื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น

* ในการแนบเอกสารจะต้องเป็นเอกสารของบิดาหรือมารดาเท่านั้น
** การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีที่แนบในระบบเท่านั้น


การเข้าใช้งานผ่านระบบ
1. นักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้
ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่าน ตัวเดียวกันในระบบ e-school
2. ผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสนักเรียน
รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชนนักเรียน

เปิดให้ยื่นตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม -19 พฤศจิกายน 2564
ยื่นคำร้องขอเงินเยียวยา/แก้ไขเอกสาร ติดตามสถานะระบบลงทะเบียนโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 Version 1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)