ระบบคำร้องขอรับเงินคืนค่าอาหารค่าหอพักหญิงในโรงเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านประกาศ


เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 พ.ศ. 2564
เอกสารขอรับผลประโยชน์จากมาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสารได้ 2 กรณี
1. กรณีนักเรียนยื่นเอกสารด้วยตนเอง ชื่อในสมุดบัญชีตรงกับชื่อของนักเรียน เอกสารประกอบด้วย
1.1 คำร้องขอรับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน/ค่าหอพักหญิงในโรงเรียน (กรอกในระบบ)
1.2 สมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับนักเรียน)[ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
1.3 ใบเสร็จรับเงิน (โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารไว้แล้ว)
1.4 บัตรประชาชน [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2. กรณีนักเรียนไม่ได้ยื่นเอกสารเอง บิดา/มารดา ยื่นเอกสาร เอกสารประกอบด้วย
2.1 คำร้องขอรับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน/ค่าหอพักหญิงในโรงเรียน (กรอกในระบบ)
2.2 สมุดบัญชีธนาคาร [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2.3 ใบเสร็จรับเงิน (โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารใว้แล้ว)
2.4 บัตรประชาชนนักเรียน [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2.5 บัตรประชาชนผู้ยื่นเอกสาร [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2.6 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง)[ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2.7 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นเอกสาร (ไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง) [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
ธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ มี 4 ธนาคาร ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารทหารไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
** การโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ยื่นคำร้อง

ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 00.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน แก้ไขคำร้องขอเงินคืน 2/2564

ติดตามสถานะ


ระบบทะเบียนขอคืนเงิน Version 1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)