บทที่ 1 การเรียนรู้พินอิน

第 一 课 (Dì yī kè)
快乐 学 拼音 (Kuàilè xué pīn yīn)

เนื่องจากอักษรจีนมีที่มาจากรูปภาพ จึงไม่สามารถที่จะสะกดได้ ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนจึงจำเป็นจะต้องเรียนตัวสะกดอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า “พินยิน”

ตาราง พยัญชนะ

b p m f
d t n l
g k h  
j q x  
z c s  
zh ch sh r

ตารางสระ

สระเดี่ยว สระประสม
a ɑo ɑi an ang  
o ou ong      
e ei er en eng  
i ia ie iao iou (iu) ian
  in iang ing iong  
u ua uo uai uei(ui) uan
  un(uen) uang ueng    
ü üe üan ün    

ตารางวรรณยุกต์

阴平 阴平 上声 去声 轻声
yīn píng yáng píng shàng shēng qù shēng qīng shēng
เสียง 1 เสียง 2 เสียง 3 เสียง 4 เสียงเบา
ˉ ˊ ˇ ˋ  

พยัญชนะ b ออกเสียงว่า ปอ
สระ a ออกเสียงว่า อา
พยัญชนะและสระประสมกัน + กับวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่ง - ได้ผลลัพธ์คือ
b(ปอ)+a(อา) ﹦bā (ปา)