การติดต่อ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Mahasarakham University Demonstration School(Secondary)
Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754-636