เกี่ยวกับระบบ

_แนวคิด
          คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำพาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic School) ที่มีจุดเด่นในด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT for Education) จึงได้จัดสร้างระบบที่มีชื่อว่า eSchool ขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมเดียว (DataCenter) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มสภาพคล่องในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยระบบนี้ได้เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2556

_System Design & Security

_จัดทำโดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

_คณะกรรมการอำนวยการ
นายอรุณ แก่วมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางศรีสุดา สิงห์ชุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ

นายองอาจ ญาตินิยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบริการ

นายอภิรัฐ เทียนสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางเสาวลักษณ์ นิลโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายกวินธร รัฐอาจ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์