eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
แจ้งข่าวใปยังนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3
ในวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี เพราะจะมีการเปิดประชุมกองประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และเรียนเชิญผู้กำกับรองผู้รองกำกับเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมกองอย่างพร้อมเพรียงกัน  ขอบคุณครับ
เเจ้งห้องเรียน สำหรับรายวิชาส่งเสริมวิชาการม.5
เเจ้งห้องเรียนสำหรับนักเรียนม.5  สำหรับสัปดาห์ที่ on-site  รายวิชาส่งเสริมวิชาการ คาบ 7-8 ภาคเรียนที่ 2/64

วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย         เรียนที่ห้อง 4/6
วิชาเคมีพื้นฐาน                         เรียนที่ห้อง 5/6
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน                 เรียนที่ห้อง 6/6
วิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข         เรียนที่ห้อง fablab
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนที่ห้องตนเอง 5/8, 5/9
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5 5/7 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/64
เเจ้งไปยังนักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5  5/7 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการสำหรับภาคเรียนที่ 2/64 ซึ่งจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน ซึ่งจะมี 4 รายวิชาที่ให้นักเรียนเลือกลงได้ คือ
1.วิชาชีววิทยาพื้นฐาน 
(สอนโดยผศ.ดร.บังอร กองอิ้ม )
 2.วิชาเคมีพื้นฐาน 
( สอนโดยรศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ)  
3. วิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข
 (สอนโดยอ.ดร.ศุภชัย ฤทธิ์ เจริญวัตถุ ) 
4. วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
( สอนโดยผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลีเเละคณะอ.จากภาควิชาภูมิศาสตร์อีก 4 ท่าน)  
 
ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนรายวิชาละ 35 คนครับ
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ6/10 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/64
สำหรับนักเรียนม.6 ในห้องสายศิลป์ภาษาในภาคเรียนที่ 2/64 นี้ ให้นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการได้ 3 รายวิชาดังนี้ 1.วิชาภาษาจีน สอนโดยอ.พิราวรรณ สุพร  2.วิชาภาษาญี่ปุ่น สอนโดยอ.มัณฑนา สุขสงค์  3. วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอ.ปริญญฉัษฎ์ วัชรเคนหงส์  โดยให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ 6/10 เลือกลงทะเบียน 1 รายวิชา
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ6/10 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ
สำหรับนักเรียนม.6ในห้องสายศิลป์ภาษา ให้นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการได้ 4 รายวิชาดังนี้ 1.วิชาภาษาจีน สอนโดยอ.พิราวรรณ สุพร  2.วิชาภาษาญี่ปุ่น สอนโดยอ.มัณฑนา สุขสงค์  3. วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอ.ปริญญฉัษฎ์ วัชรเคนหงส์ 4. วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอ.ปนัดดา เธียรดาทอง  โดยให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ 6/10 เลือกลงทะเบียน 1 รายวิชา
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5 5/7 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ
เเจ้งไปยังนักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5 เเละ 5/7 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการซึ่งจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน ซึ่งจะมี 4 รายวิชาที่ให้นักเรียนเลือกลงได้ คือ 1.วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (อ.วราภรณ์ สำโรงเเสง ผู้ดูเเล ) 2.วิชาเคมีพื้นฐาน ( อ.กนกวรรณ รัตนพลเเสน ผู้ดูเเล)  3. วิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (อ.จรัญญา กานุสนธิ์ ผู้ดูเเล ) 4. วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ( อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ ผู้ดูเเล)  ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนรายวิชาละ 35 คนครับ