eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ6/10 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ
สำหรับนักเรียนม.6ในห้องสายศิลป์ภาษา ให้นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการได้ 4 รายวิชาดังนี้ 1.วิชาภาษาจีน สอนโดยอ.พิราวรรณ สุพร  2.วิชาภาษาญี่ปุ่น สอนโดยอ.มัณฑนา สุขสงค์  3. วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอ.ปริญญฉัษฎ์ วัชรเคนหงส์ 4. วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยอ.ปนัดดา เธียรดาทอง  โดยให้นักเรียนห้องม.6/8 6/9 เเละ 6/10 เลือกลงทะเบียน 1 รายวิชา
เเจ้งให้นักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5 5/7 เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการ
เเจ้งไปยังนักเรียนห้องม.5/3 5/4 5/5 เเละ 5/7 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาส่งเสริมวิชาการซึ่งจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน ซึ่งจะมี 4 รายวิชาที่ให้นักเรียนเลือกลงได้ คือ 1.วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (อ.วราภรณ์ สำโรงเเสง ผู้ดูเเล ) 2.วิชาเคมีพื้นฐาน ( อ.กนกวรรณ รัตนพลเเสน ผู้ดูเเล)  3. วิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (อ.จรัญญา กานุสนธิ์ ผู้ดูเเล ) 4. วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ( อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ ผู้ดูเเล)  ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนรายวิชาละ 35 คนครับ
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งไปยังนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษาที่2/2563 ที่ป้ายประชาสัมธ์ข้างห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ  หากนักเรียนคนใดที่มีรายชื่อไม่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวแต่มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมกิจกรรม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.นักเรียนที่ขาดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ให้มาซ่อมกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
2.นักเรียนที่ขาดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง ให้มาซ่อมกิจกรรมในวันที่ 22-3 มีนาคม 2563 แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาด ดังนั้นจึงทำให้เเม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศการเลื่อนสอบของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป เมื่อได้กำหนดวันสอบใหม่เเล้วจะได้เเจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษา ประจำปี 2563
ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียนหรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา  เเละเตรียมตัวในการเข้าสอบนักธรรมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  สถานที่ในการสอบคือ โรงอาหารม.ต้น ครับ
รับสมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563
นักเรียนระดับชั้นม.1-6 ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 นี้ สามารถติดต่อสมัครสอบได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคม อาคาร2 ชั้น 3  หมดเขตรับสมัครสอบวันพุธที่ 3 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ