eschool
Welcome to eSchool v.11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
กำหนดการติว GAT PAT ม.6 ณ อาคารอเนกประสงค์
กำหนดการติว GAT PAT สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 6 - 8 และ 12 - 13 ก.พ. 61 ณ อาคารอเนกประสงค์
 

แจ้งประชุมนักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม (GPAX ต่ำกว่า 2.20) ระดับชั้นม.1 - ม.5
ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 61 ขอให้นักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม (GPAX ต่ำกว่า 2.20) ระดับชั้นม.1 - ม.5 เข้าประชุมกับท่านรองวิชาการ ในเวลา 14.40 น.(คาบโฮมรูม) ณ ห้องไอที1 อาคารเรียนมัธยม1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการเรียน
ประกาศทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้า และผลการเรียนเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนได้ทางระบบ e-school เว็บไซต์โรงเรียน และบอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
นักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอกประจำปี 2557-2559 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคม
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอกประจำปี 2557-2559 เเละยังไม่ได้รับใบประกาศสามารถมาติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคม
นักเรียนระดับชั้นม.1-5 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักธรรมศึกษาประจำปี 2560
ประกาศเเจ้งให้นักเรียนระดับชั้นม.1-ม.5 ตรวจสอบรายชื่อเเละให้จดเลขที่นั่งสอบ เพื่อเข้าสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอกประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ โดยจะสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคมฯ เเละในส่วนของระดับชั้นม.4 ม.5 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่เฟสบุ๊คของโรงเรียนhttps://www.facebook.com/groups/satitmsu/
แจ้งประชุมนักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรมระดับชั้น ม.1 - ม.5
แจ้งไปยังนักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม ปีการศึกษา 2560 (ดังเอกสารแนบนี้) ขอให้มาประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสที่ 2 พฤศจิกายน 60 หลังเลิกแถวหน้าเสาธงบริเวณหน้าลานพระ