eschool
Welcome to eSchool v.11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
การรับสมัครทดสอบความรู้สังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญา
นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีความประสงค์จะสมัครทดสอบความรู้สังคมศึกษา กับบริษัทเสริมปัญญา ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.300-09.30 น. สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้ที่หัวหน้าห้อง เเละหัวหน้าห้องทุกห้องรวบรวมเงินเเละรายชื่อผู้สมัครส่งได้ที่อ.วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน  ที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  อาคาร 2 ชั้น 3  เเละสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่อ.ผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาทุกท่าน  นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น
เรียนเชิญอาจารย์สอนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการประชุม
เรียนเชิญอาจารย์สอนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการประชุมพร้อมกันวันอังคารที่ 20 มี.ค.61 เวลา 14.00 น. ห้องไอที1 อาคารเรียนมัธยม1 เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเทอม1 ปีการศึกษา2561 เนื่องจากในระดับชั้นม.5 และม.6 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมวิชาการแล้วค่ะ และอาจารย์ที่เกินมาจะต้องไปสอนกิจกรรมลูกเสือ ขอให้เข้าร่วมทุกท่าน หากท่านใดไม่ได้เข้าร่วมและจำเป็นต้องโยกท่านไปสอนลูกเสือ ขออนุญาตจัดท่านตามมติที่ประชุมนะค่ะ
ติดต่อส่งงานด่วน
ขอให้นักเรียนม.4 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อส่งงานอ.ปุ๋ย ด่วนๆๆ ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.61
กำหนดการติว GAT PAT ม.6 ณ อาคารอเนกประสงค์
กำหนดการติว GAT PAT สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 6 - 8 และ 12 - 13 ก.พ. 61 ณ อาคารอเนกประสงค์
 

แจ้งประชุมนักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม (GPAX ต่ำกว่า 2.20) ระดับชั้นม.1 - ม.5
ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 61 ขอให้นักเรียนโครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม (GPAX ต่ำกว่า 2.20) ระดับชั้นม.1 - ม.5 เข้าประชุมกับท่านรองวิชาการ ในเวลา 14.40 น.(คาบโฮมรูม) ณ ห้องไอที1 อาคารเรียนมัธยม1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการเรียน
ประกาศทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้า และผลการเรียนเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนได้ทางระบบ e-school เว็บไซต์โรงเรียน และบอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียนค่ะ