eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
แจ้งอาจารย์ผู้สอนม.4/3 ทุกท่านครับ
นางสาวแพรไพลิน  สมบูรณ์พันธ์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 28 ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคปีการศึกษา2/2562 ในวันที่ 4และวันที่6 มี.ค.63 เนื่องจากป่วย จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้สอบภายหลังด้วย
นัดหมายประชุมโครงการผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 4 ก.พ. 63 หลังเลิกแถวหน้าเสาธง ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนผลการเรียนเป็นเลิศ และผลการเรียนก้าวหน้า อยู่ประชุมพร้อมกันบริเวณม้าหินอ่อนด้านม.ปลาย
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผู้มีผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผู้มีผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ หรือสามารถดูได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียน และขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารการนัดประชุมต่อไป
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดศักยภาพนักเรียน SPK TEST 2019 สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.3 ทุกคน ทางกลุ่มบริหารวิชาการ ร.ร.สารคามพิทยาคม ได้มีโครงการทดสอบวัดศักยภาพนักเรียน SPK TEST 2019 สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 5 โดยสามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ซึ่งรายละเอียดของการรับสมัคร ตลอดจนวันเวลาและวิชาสอบ ตามเอกสารที่แนบมานี้
*** หมายเหตุ นักเรียนสามารถรับใบสมัครได้ที่โต๊ะอาจารย์อภิญญา (อ.ปุ๋ย) ห้องกลุ่มสาระฯวิทย์ ชั้น 3 อาคารเรียนมัธยม2
 

ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ GPAX ต่ำ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYJVUjiJC4Emq8uoMDmpLOcThXAUFUtG/edit#gid=2069198175

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2  ม.3 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน GPAX ต่ำ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งค์นี้ และป้ายประกาศด้านข้างห้องกิจการนักเรียน  และขอให้มาประชุมในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. นี้  หลังเลิกแถว  เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการสอนเสริมเติมความรู้คู่คุณธรรม
แจ้งห้องเรียนและผู้สอนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เทอม2.62
แจ้งห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (คาบ 8 วันพฤหัส) ในวันพฤหัสที่ 24 ต.ค. 62 ขอให้นักเรียนเข้าลงทะเบียน และเข้าพบอาจารย์ผู้สอนตามห้องที่กำหนด ดังไฟล์ที่แนบมานี้