ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

» ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 >> คลิก ประกาศโควตา ม.1 ปีการศึกษา 2567 >> คลิก ปฎิทินการรับสมัคร >> คลิก อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา >> คลิก ตารางสอบ  >> คลิก  สมัครเรียน >> คลิก


01/12/2566 ประชาสัมพันธ์ 10680

ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง

» ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง

ประกาศห้องเรียน >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


12/05/2566 ผู้ดูแลระบบ 6677
ประกาศ/ระเบียบการ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลปี 2567 ยังไม่ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 430  คน
กลุ่ม จำนวน
1.1 สอบคัดเลือก 120 คน
1.1.1 โครงการพิเศษ SEM จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน
1.1.2 สอบคัดเลือกทั่วไป 40 คน
2.1 กลุ่มโควตา จำนวนรับ 310 คน  
2.1.1 กลุ่มบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 คน
2.1.2 โควตาเรียนดีทั่วไปในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 162 คน
2.1.3 โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป    20 คน
2.1.4 โควตาเรียนดี ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) 43 คน
2.1.5 โควตาความสามารถพิเศษ ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)(ดนตรี/กีฬา/ศิลปะและวัฒนธรรม) 10 คน
2.1.6 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป 5 คน
1.1.6 โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว 20 คน
1.3 กลุ่มอุปการคุณ 5 คนเพิ่มเติมได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 430  คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1    กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2566
3.2    เป็นผู้ที่มี  ความประพฤติดี
3.3    มีสัญชาติไทย


4. หลักฐานการสมัคร
          4.1    ข้อมูลส่วนตัว

5.   รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชำระเงินผ่านธนาคาร
     5.1    สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     5.2    การชำระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ 300 บาท ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการชำระเงิน จากระบบ ไปยื่นชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือสามารถจ่ายผ่าน QR Code ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดำเนินการ แนบมาพร้อมข้างท้าย
      5.3    พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร ออกจากระบบ พร้อมตรวจสอบรายละเอียด เก็บเป็นหลักฐานส่วนตัวเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการคุมสอบ
                                
หมายเหตุ       
1.   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SEM จะต้องชำระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท  เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนที่เรียนในโครงการจะต้องเดินทางศึกษา ดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

  1. การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และ ติดประกาศ หน้าอาคารเรียน
  2. การรายงานตัว ณ ห้องสมุด อาคารอำนวยการ ตามปฏิทิน ที่กำหนดหรือ ตามที่ทางโรงเรียนประกาศ การรายงานตัวกลุ่มสำรองในแต่ละรอบ และเมื่อมีการรายงานตัวชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ในภายหลัง จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักใ
    หอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. จำนวนนักเรียนสอบคัดเลือก 210 คน
กลุ่ม จำนวน
1.1 โครงพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED) [2 ห้องเรียน] 80 คน
1.2 โครงพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (ENGLISH  GIFTED) 40 คน
1.1.3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Science Classrooms in Faculty of Medicine - Affiliated School)  30 คน
1.1.4 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนทั่วไป 40 คน
1.1.5 สายการเรียนศิลป์-ภาษา ห้องเรียนทั่วไป 20 คน
1.1.6 สายการเรียนศิลป์-ภาษา ห้องเรียนทั่วไป 20 คน
1.2 ประเภทโควตา จำนวน 283 คน
1.2.1 โควตาบุตรบุคลากร มมส. 4 คน
1.2.2 โควตาพิเศษ สอวน. (รวมกับข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.3 หรือ 1.1.4]) 10 คน
1.2.3 โควตาศิาย์เก่าเข้าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED) 20 คน (รวมกับข้อ 1.1.1)
1.2.4 โควตาศิษย์เก่าทั่วไป  (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมทุกคนที่ผ่านเกณฑ์) 244 คน
1.2.5 โควตาศิษย์เก่าเข้าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ENGLISH GIFTED) 5 คน (รวมกับข้อ 1.1.2)

หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตามประกาศของโรงเรียนโดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และต้องสมัคร และเข้าทดสอบ ถ้าไม่ดำเนินการสมัครหรือ เข้าทดสอบ ถือว่าสละสิทธิ์

2.   คุณสมบัติผู้สมัคร
      เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566  จากโรงเรียนต่าง ๆ  และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 – ม.3 จำนวน 5 ภาคเรียน ดังนี้

1. นักเรียนที่มี ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE - MATHEMATICS

GIFTED จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป โดยในกลุ่มประเภทโควตาศิษย์เก่าระดับชั้น ม.3 จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  หากในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทย์ศาสตร์  (Science Classrooms in Faculty of Medicine - Affiliated School)จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติ   ในการเข้าเรียน)
3. นักเรียนที่สมัครในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.50 ขึ้นไป
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.75  ขึ้นไป โดยนักเรียนที่สอบเข้าในสายความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ หรือมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสายศิลป์ภาษาปกติ เมื่อเข้ารายงานตัวเข้าเรียนแล้วจะต้องไม่เปลี่ยนสายการเรียนไปกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ โดยเด็ดขาด  

5. นักเรียนในโปรแกรมศิลป์ ภาษาปกติ  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2.20  ขึ้นไป และเมื่อเข้ารายงานตัวเข้าเรียนแล้วจะต้องไม่ขอเปลี่ยนสายการเรียนไปกลุ่มสายวิทยาศาสตร์โดยเด็ดขาด

 

3.   หลักฐานการสมัคร
      3.1    ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จำนวน 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (ปพ.1)
      3.2    ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ


4.   รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชำระเงินผ่านธนาคาร
4.1    สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions  1 ธันวาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2    การชำระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการชำระเงิน จากระบบ ไปยื่นชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา หรือแสกนจ่ายผ่าน QR Code ภายในวันที่  30 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดำเนินการ แนบมาพร้อมข้างท้าย
4.3   แนบหลักฐาน สำเนาใบ ปพ.1 ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ย ที่มีการลงลายมือชื่อนายทะเบียนและประทับตราโรงเรียน
1.Login ระบบรับสมัครแล้วเข้าไปที่เมนู แนบเอกสาร ปพ.1 ทางระบบออนไลน์

                                
หมายเหตุ
             1.   นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์สมัคร และถ้าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ส่งหลักฐานตามกำหนด นักเรียนจะไม่ถูกประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ 
             2.   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH GIFTED จะต้องชำระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนในโครงการ จะต้องเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.    การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และประกาศ หน้าอาคารเรียน

การรายงานตัว ณ ห้องสมุด อาคารอำนวยการ ตามปฏิทิน ที่กำหนดหรือ ตามที่ทางโรงเรียนประกาศ การรายงานตัวกลุ่มสำรองในแต่ละรอบ และเมื่อมีการรายงานตัวชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ในภายหลัง จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.       นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น

 

 

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วัน /เดือน/ปี

การดำเนินการ

สถานที่

22-24 ธันวาคม 2565

ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ครั้งที่ 156p>

อาคารเรียนมัธยม 2

1 ธันวาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566

ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions

http://eschool.msu.ac.th/admissions

1 ธันวาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566

ชำระเงินค่าบริการทดสอบ ผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขาหรือชำระผ่าน Qr Code

ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขาหรือชำระผ่าน Qr Code

3 มกราคม 2567

วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียนโควตา

ห้องวิชาการ อาคารอำนวยการ

3 มกราคม 2567

วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานผู้สมัคร ม.4 (ปพ.1)

http://eschool.msu.ac.th/admissions
ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ

8 มกราคม 2567

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ และประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับสิทธิ์โควตา

http://eschool.msu.ac.th/admissions
และ หน้าอาคารอำนวยการ

13 มกราคม 2567
14 มกราคม 2567

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

29 มกราคม 2567

ประกาศผลการสอบ ม. 1 และ ม.4

http://eschool.msu.ac.th/admissions และหน้าอาคารอำนวยการ

1-2 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานตัว ระดับ ม. 1  ม.4  ตัวจริง ทุกกลุ่ม และ ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ  (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์)

ณ ห้องประชุม อาคารเรียนมัธยม 2

5 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสำรอง ม. 1 ม.4 ทุกกลุ่ม

http://eschool.msu.ac.th/admissions และหน้าอาคารอำนวยการ

 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนกลุ่มสำรอง ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

อาคารเรียนมัธยม 2

6 มีนาคม 2567

-  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567  ทั้งหมด

http://eschool.msu.ac.th/admissionsและหน้าอาคารอำนวยการ

20-21 เมษายน 2567

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม ม. 1 สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

อาคารเรียนมัธยม 1

22 เมษายน 2567 -21 พฤษภาคม 2567

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งหมด เข้าค่ายเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการ นักเรียนดาวน์โหลด ตารางเรียนในระบบ

http://eschool.msu.ac.th/admissions อาคารเรียนมัธยม 1

12 พฤษภาคม 2567

  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  • นักเรียนเข้าหอพัก ซื้อสมุด หนังสือ รับตารางเรียน

อาคารเรียนมัธยม 1 และ 2

13 พฤษภาคม 2567

  • เปิดภาคเรียน 1/2567

 


หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

img
ศึกษาระเบียบการรับสมัคร
img
กำหนดการ
img
ขั้นตอนการสมัคร
img
กรอกใบสมัครออนไลน์
img
ชำระค่าสมัคร
img
สอบข้อเขียน
img
ประกาศผลสอบ
img
รายงานตัว/ยื่นเอกสาร

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบวันที่ -

ม.1 (ห้องปกติ)

 

ดูผลสอบ

ม.1 (SEM)

 

ดูผลสอบ

ม.4 (GIF-SCI)

 

ดูผลสอบ

ม.4 (GIF-ENG)

 

ดูผลสอบ

คำถามที่พบบ่อย

img

1. สมัครออนไลน์ ต้องแนบไฟล์รูปหรือไม่ครับ

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: สมัครออนไลน์ไม่ต้องแนบไฟล์รูปให้เตรียมข้อมูลส่วนตัว ผู้ปกครอง กรณี สอบ เข้าม.4 ให้เตรียมเอกสาร ปพ1

img

2. กรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกเลขบัตรไปแล้ว เกิดเหตุขัดข้องตอนกรอกข้อมูล แล้วจะมาสมัครใหม่ควรทำอย่างไร

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: กรณีที่นักเรียนยังสมัครไม่ถึงขั้นตอนที่ 4 (พิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ) นักเรียนสามารถสมัครได้ตลอดเวลา โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ โดยอ้างอิงจากหมายเลขบัตรประชาชนนักเรียน

img

3. เราจะทราบอย่างไรว่ากรอกชำระเงินแล้ว

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: นั่นนะสิ! (ชำระค่าทดสอบผ่านธนาคาร/สแกน QR CODE) เข้าระบบรับสมัครเพื่อตรววจสอบสถานะการชำระเงิน 3-5 วัน

img

4. กรอกข้อมูลยังไง

Admin รับสมัคร2564

ตอบ: กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน/ข้อมูลส่วนตัว/ระบบจะให้ยืนยันความถูกต้องก่อนจึงจะพิมพ์เอกสารชำระค่าทดสอบได้

img

5. เตรียมเอกสารใดมาสมัครสอบบ้าง

Admin รับสมัคร2560

ตอบ: 1. กรณี ม.1 ไม่ใช้เอกสาร
2. สมัครม.4 ให้นำเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน และใบ ปพ.1 กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนถูกต้อง ชำระค่าใช้จ่ายและรอประกาศที่นั่งสอบได้เลย

img

6. แล้วจะใช้เอกสารตอนไหน

Admin รับสมัคร2560

ตอบ: เอกสารใช้ตอนสอบผ่านและจะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนรายงานตัวเข้าเรียน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศก็จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัว

img

7. Username และ Password เอาไว้ทำอะไร

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: ไว้กรอกดูสถานะการชำระเงิน เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ประกาศผลการสอบและอื่น ๆ

img

8. วันสอบเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Admin รับสมัคร2565

1. ใช้ Username และ Password เข้าไปพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน อาทิ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน หรือ ปพ. ที่มีรูปถ่ายของนักเรียนอย่างชัดเจน มายืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไม่นำเอกสารหลักฐานมาด้วยจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

img

9.ในกรณีโรงเรียนจะสมัครสอบให้นักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทำอย่างไร

Admin รับสมัคร2564

ตอบ: ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลและใช้คาบเรียนคอมพิวเตอร์สมัครจะสะดวกมาก ส่วนการพิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ/หรือเข้าระบบพิมพ์ที่บ้านก็ได้

img

10.สอบเข้า ม.4 มีสอบแยกห้องโครงการกับห้องปกติไหม

Admin รับสมัคร2564

ตอบ: ม.4 สอบวันเดียวและข้อสอบเป็นข้อสอบแบบเดียวกัน ไม่มีการแยกวันสอบ

img

11.นักเรียนที่ได้โควตาเรียนดีคัดสรรด้วยโรงเรียนจำเป็นต้องสมัครหรือไม่

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: จำเป็นต้องลงทะเบียนเพือยืนยันตัวตนและสิทธิ

img

12.นักเรียนที่สมัครออนไลน์แล้ว ต้องมาในวันที่ 27-28 ธันวาคม อีกหรือไม่ ??

Admin รับสมัคร2565

ตอบ: ไม่ครับ! เพราะว่าท่านได้ทำการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แจ้งปัญหา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตัดชุดนักเรียน

img

img

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Mahasarakham University Demonstration School(Secondary)
Mahasarakham University(Khamriang Campus)
Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

อีเมลล์ : admission@satit.msu.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร : (+66)43-754636

โทรศัพท์ภายใน : (โทรจากสายนอก (+66)43-754333 ต่อ XXXX)
3301 สำนักงานโรงเรียน
3303 งานการเงิน
3306 งานทะเบียน
3307 งานวิชาการ
3310 งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์

043-754-636

Email Address

admission@satit.msu.ac.th

เบอร์ภายใน

043-754-636 ต่อ
3301 สำนักงานโรงเรียน
3303 งานการเงิน
3305 งานพัฒนาระบบ
3306 งานทะเบียน
3307 งานวิชาการ
3310 งานประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

วันนี้
822
เมื่อวาน
903
เดือนนี้
2,893
เดือนที่แล้ว
6,917
ปีนี้
46,828
ปีที่แล้ว
48,499