การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

ขอเชิญชวนบุคลากรสาธิตทุกคน ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เริ่มวันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2562 สามารถยื่นเสนอซองได้ที่ อาคารอำนวยการ งานบุคคลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


10/07/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 27

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง  ปีการศึกษา 2562

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง >> คลิก หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ >> 1. อ. จุฑาทิพย์ ศรีพันลำ - หัวหน้าหอพักหญิง (หอใน) 2. อ. รัชนี อัปมโห - หัวหน้าหอพักชื่นชม


07/07/2562 ผู้ดูแลระบบ 2798
ประกาศ/ระเบียบการ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โหลดเอกสารระเบียบการฉบับเต็ม โควตาโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 350  คน
กลุ่ม จำนวน
1.1 สอบคัดเลือก 120 คน
1.1.1 โครงการพิเศษ SEM จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน
1.1.2 สอบคัดเลือกทั่วไป 40 คน
2.1 กลุ่มโควตา จำนวนรับ 225 คน  
2.1.1 กลุ่มบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40 คน
2.1.2 โควตาเรียนดีทั่วไปในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 80 คน
2.1.3 โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป    20 คน
2.1.4 โควตาเรียนดี ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) 45 คน
2.1.5 โควตาความสามารถพิเศษ ร.ร.สาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) 10 คน
2.1.6 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป 10 คน
1.1.6 โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว 20 คน
1.3 กลุ่มอุปการคุณ 5 คน
จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 350  คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1    กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561
3.2    เป็นผู้ที่มี  ความประพฤติดี
3.3    มีสัญชาติไทย


4. หลักฐานการสมัคร
          4.1    ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน สำหรับแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ ในวันที่ทำการสอบ

5.   รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชำระเงินผ่านธนาคาร
     5.1    สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 26 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ นักเรียนสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสมุด ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
     5.2    การชำระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ 300 บาท ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการชำระเงิน จากระบบ ไปยื่นชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดำเนินการ แนบมาพร้อมข้างท้าย
      5.3    พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร ออกจากระบบ พร้อมตรวจสอบรายละเอียด เก็บเป็นหลักฐานส่วนตัวเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการคุมสอบ
                                
หมายเหตุ       
1.   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SEM จะต้องชำระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท  เพื่อ
นำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนที่เรียนในโครงการจะต้องเดินทางศึกษา ดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

  1. การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และ ติดประกาศ หน้าอาคารเรียน
  2. การรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม 2
  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักใน
    หอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. จำนวนนักเรียนสอบคัดเลือก 140 คน
กลุ่ม จำนวน
1.1 โครงพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED) 20 คน
1.2 โครงพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (ENGLISH  GIFTED) 40 คน
1.1.3 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนทั่วไป 80 คน
1.1.4 สายการเรียนศิลป์-ภาษา ห้องเรียนทั่วไป 40 คน
1.2 ประเภทโควตา
1.2.1 โควตาศิษย์เก่าเข้าโครงพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED) 20 คน
โควตาศิษย์เก่าทั่วไป  (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมทุกคนที่ผ่านเกณฑ์) 229 คน
1.2.4 โควตาโรงเรียนเครือข่าย MOU โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จ.ขอนแก่น ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 คน ห้องเรียนทั่วไป  1 คนและสายศิลป์-ภาษา 1 คน
5.นักเรียนต่างประเทศในโครงการทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 คน

2.   คุณสมบัติผู้สมัคร
      เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  จากโรงเรียนต่าง ๆ  และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 – ม.3 จำนวน 5 ภาคเรียน ดังนี้
      1.   นักเรียนที่มี ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           จะต้องมีผลการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.75 ขึ้นไป
      2.   นักเรียนที่สมัครในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ
           จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม 2.5 ขึ้นไป
      3.   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
           จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2.75  ขึ้นไป

4.   นักเรียนในโปรแกรมศิลป์ ภาษา ปกติ
           จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2.20  ขึ้นไป

3.   หลักฐานการสมัคร
      3.1    ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จำนวน 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
      3.2    ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
4.   รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการชำระเงินผ่านธนาคาร
     4.1    สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/admissions  1 ธันวาคม 2561 – 26 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ นักเรียนสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสมุด ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
     4.2    การชำระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการชำระเงิน จากระบบ          ไปยื่นชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา ภายในวันที่  8 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดปฏิทินดำเนินการ แนบมาพร้อมข้างท้าย
      4.3   แนบหลักฐาน สำเนาใบ ปพ.1 ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ย ที่มีการลงลายมือชื่อนายทะเบียนและประทับตราโรงเรียน ส่งทางไปรษณีย์ มายัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 (ยึดตามการประทับตราของไปรษณีย์)
(ช่องทางส่งหลักฐาน )
1.ทางไปรษณีย์
2.ทางระบบออนไลน์
3.ทางโทรสาร 043-754636
4.ทาง E-mai : admission@satit.msu.ac.th

                                
หมายเหตุ
             1.   นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์สมัคร และถ้าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ส่งหลักฐานตามกำหนด นักเรียนจะไม่ถูกประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ 
             2.   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH GIFTED จะต้องชำระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนในโครงการ จะต้องเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.    การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และประกาศ หน้าอาคารเรียนการรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม 2

          4.       นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น

 

 

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วัน /เดือน/ปี

การดำเนินการ

สถานที่

23-25 พฤศจิกายน 2561

ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ครั้งที่ 9

อาคารเรียนมัธยม 2

1 ธันวาคม 2561 – 26  ธันวาคม 2561  

ผ่านระบบออนไลน์ ทางเวปไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions

http://eschool.msu.ac.th/admissions

1 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 

ชำระเงินค่าบริการทดสอบ ผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา

25 ธันวาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียนโควตา

อาคารอำนวยการ

วันที่ 27-28 ธันวาคม 2561

นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ติดต่อสมัครด้วยตนเอง

ห้องสมุด อาคารอำนวยการ

12 มกราคม 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

http://eschool.msu.ac.th/admissions
และ หน้าอาคารอำนวยการ

26 มกราคม 2562
27 มกราคม 2562

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบ ม. 1 และ ม.4

http://eschool.msu.ac.th/admissions และหน้าอาคารอำนวยการ

18-19 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัว/ ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ  (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์)

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสำรอง ม. 1 ม.4 ทุกกลุ่ม (รอบที่ 1)

http://eschool.msu.ac.th/admissions และหน้าอาคารอำนวยการ

25 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนกลุ่มสำรองรอบที่ 1 ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

อาคารเรียนมัธยม 2

4 มีนาคม 2562

-  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด

http://eschool.msu.ac.th/admissionsและหน้าอาคารอำนวยการ

18-20 เมษายน 2562

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม ม. 1 สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

อาคารเรียนมัธยม 1

23 เมษายน -10 พฤษภาคม 2562

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งหมด เข้าค่ายเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการ นักเรียนดาวน์โหลด ตารางเรียนในระบบ

http://eschool.msu.ac.th/admissions อาคารเรียนมัธยม 1

19 พฤษภาคม 2562

  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  • นักเรียนเข้าหอพัก ซื้อสมุด หนังสือ     รับตารางเรียน

อาคารเรียนมัธยม 1 และ 2

20 พฤษภาคม 2562

  • เปิดภาคเรียน 1/2562

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
img
อ่านประกาศ / ระเบียบ
img
ดูกำหนดการ
img
ขั้นตอนการสมัคร
img
กรอกใบสมัครออนไลน์
img
ชำระค่าสมัคร
img
สอบข้อเขียน
img
ประกาศผลสอบ
img
รายงานตัว/ยื่นเอกสาร

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ม.1 (ห้องปกติ)

 

ดูผลสอบ

ม.1 (SEM)

 

ดูผลสอบ

ม.4 (GIF-SCI)

 

ดูผลสอบ

ม.4 (GIF-ENG)

 

ดูผลสอบ

ถามตอบ-แจ้งปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

img

1. สมัครออนไลน์ ต้องแนบไฟล์รูปหรือไม่ครับ

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: สมัครออนไลน์ไม่ต้องแนบไฟล์รูปครับ

img

2. กรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกเลขบัตรไปแล้ว เกิดเหตุขัดข้องตอนกรอกข้อมูล แล้วจะมาสมัครใหม่ควรทำอย่างไร

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: กรณีที่นักเรียนยังสมัครไม่ถึงขั้นตอนที่ 4 (พิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ) นักเรียนสามารถสมัครได้ตลอดเวลา โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ โดยอ้างอิงจากหมายเลขบัตรประชาชนนักเรียน

img

3. เราจะทราบอย่างไรว่ากรอกชำระเงินแล้ว

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: นั่นนะสิ! (ชำระค่าทดสอบผ่านธนาคาร-จนท ตรวจสอบแล้วจะสามารถเห็นข้อมูลการลงทะเบียนสอบของนักเรียน ตรวจสอบอีกครั้งหากผิดพลาดและรีบแจ้งที่ admission@satit.msu.ac.th)

img

4. กรอกข้อมูลยังไง

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน/ข้อมูลส่วนตัว/ระบบจะให้ยืนยันความถูกต้องก่อนจึงจะพิมพ์เอกสารชำระค่าทดสอบได้

img

5. เตรียมเอกสารใดมาสมัครสอบบ้าง

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: กรณี ม.1 ไม่ใช้เอกสาร สมัคร ม.4 ให้นำเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน และใบ ปพ.1 กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนถูกต้อง ชำระค่าใช้จ่ายและรอประกาศที่นั่งสอบได้เลย

img

6. แล้วจะใช้เอกสารตอนไหน

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: เอกสารใช้ตอนสอบผ่านและจะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนรายงานตัวเข้าเรียน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศก็จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัว

img

7. Username และ Password เอาไว้ทำอะไร

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: ไว้กรอกดูสถานะการชำระเงิน เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ประกาศผลการสอบและอื่น ๆ

img

8. วันสอบเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

1. ใช้ Username และ Password เข้าไปพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน อาทิ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน หรือ ปพ. ที่มีรูปถ่ายของนักเรียนอย่างชัดเจน มายืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไม่นำเอกสารหลักฐานมาด้วยจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

img

9.ในกรณีโรงเรียนจะสมัครสอบให้นักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทำอย่างไร

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลและใช้คาบเรียนคอมพิวเตอร์สมัครจะสะดวกมาก ส่วนการพิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ/หรือเข้าระบบพิมพ์ที่บ้านก็ได้

img

10.นักเรียนที่ได้โควตาเรียนดีคัดสรรด้วยโรงเรียนจำเป็นต้องสมัครหรือไม่

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: จำเป็นต้องลงทะเบียนเพือยืนยันตัวตนและสิทธิ

img

11.นักเรียนที่สมัครออนไลน์แล้ว ต้องมาในวันที่ 27-28 ธันวาคม อีกหรือไม่ ??

Admin วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 รับสมัคร2560

ตอบ: ไม่ครับ! เพราะว่าท่านได้ทำการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แจ้งปัญหา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตัดชุดนักเรียน

ประเภทชุด

ราคา/บาท

หมายเหตุ

ชุดนักเรียน ม.ต้นชาย

650

 

ชุดลูกเสือ

760

 

ชุดนักเรียน ม.ต้นหญิง

720

 

ชุดเนตรนารี

780

 

ชุดนักเรียน ม.ปลายชาย

680

 

ม.ปลายหญิง

770

 

ชุดพละ

480

ถ้าไซต์ 3L เพิ่มอีก 50 บาท

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Mahasarakham University Demonstration School(Secondary)
Mahasarakham University(Khamriang Campus)
Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

อีเมลล์ : admission@satit.msu.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร : (+66)43-754636

โทรศัพท์ภายใน : (โทรจากสายนอก (+66)43-754333 ต่อ XXXX)
3301 สำนักงานโรงเรียน
3303 งานการเงิน
3306 งานทะเบียน
3307 งานวิชาการ
3310 งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์

043-754-636

Email Address

admission@satit.msu.ac.th

เบอร์ภายใน

043-754-636 ต่อ
3301 สำนักงานโรงเรียน
3303 งานการเงิน
3305 งานพัฒนาระบบ
3306 งานทะเบียน
3307 งานวิชาการ
3310 งานประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

วันนี้
28
เมื่อวาน
36
เดือนนี้
485
เดือนที่แล้ว
683
ปีนี้
29,304
ปีที่แล้ว
48,842